Thu. Nov 30th, 2023

Συνεδριάζει την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη Λότζια

49592f2764b95d0b0ced52c12023a8ef L
Kritichannel >

Συνεδριάζει την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 17.55  το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου  στην Αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος» στη Λότζια με τριανταένα  (31) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

 • Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 41.614/05-5-2023 αιτήσεως του κ. Ρουσοχατζάκη Κωνσταντίνου  για την εγκατάσταση της αποθήκης υγραερίων στην Φοινικιά.  
 • Παρουσίαση αρδευτικών δικτύων Δήμου Ηρακλείου Master Plan. 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2023 (απόφαση 254/2023 Οικονομικής Επιτροπής). 
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 βάση 3 αιτημάτων Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών & επενδυτικών δαπανών (απόφαση 256/2023 σε  ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής). 
 3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 για το Πρόγραμμα Τρίτσης και το Πράσινο Ταμείο (απόφαση 257/2023 Οικονομικής Επιτροπής). 
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 για την αποτύπωση στον Προϋπολογισμό του περιβαλλοντικού τέλους άρδευσης  (απόφαση 275/2023 Οικονομικής Επιτροπής). 
 5. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας έτους 2023. 
 6. Αποτίμηση και χρηματική καταβολή για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2022. 
 7. Διαγραφή τελών και προστίμων εκδιδόμενων λογαριασμών (αρ. πρωτ. 49.050/26-5-2023). 
 8. Διαγραφή προστίμου καθαριότητας (αρ. πρωτ. 49.056/26-5-2023). 
 9. Παράταση της με αριθμ. 125.348/2022 Σύμβασης ΡΕΙΣΗ ΚΩΝ. ΗΛΙΑ για την Προμήθεια υλικών για την κατασκευή και συντήρηση τάφων τριετούς χρήσης και οστεοφύλαξης Δημοτικών Κοιμητηρίων. 
 10. Έγκριση παράτασης εργασιών για επί μέρους συμβάσεις της υπηρεσίας «Καθαρισμός ρεμάτων και  μικρών τεχνικών Έργων». 
 11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης». 
 12. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου πρώην ποδοσφαιρικού γηπέδου Αυγενικής». 
 13. Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 3ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Συντήρηση χωροδικτυωμάτων στεγάστρων και κατασκευή επικάλυψης» . 
 14. Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις – κατασκευές – συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους και αθλητικούς  χώρους – 3ο υποέργο Συντήρηση Λεωφόρου 62 Μαρτύρων». 
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λυόμενων αιθουσών σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου». 
 16. Χορήγηση παράτασης της 1ης επιμέρους (εκτελεστικής) συμβάσης της “Συμφωνίας – πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή  προσχολικής αγωγής” με τίτλο  «Μελέτη ανέγερσης νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 28 της Π.Ε. Δημητρίου – Μπεντεβή». 
 17. Χορήγηση 2ης παράτασης εργασιών – επιμέρους τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης του έργου “Ενίσχυση κτιρίου πρώην παιδαγωγικής ακαδημίας». 
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση Λ. Ικάρου ( από Καρτερού έως αεροδρόμιο). 
 19. Λήψη σχετικά με την εκμετάλλευση ακινήτων κοινωφελούς περιουσίας του ΝΠΔΔ Δημοτικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Μιλάτου και Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο. 
 20. Ονοματοθεσία και μετονομασία οδών του Δήμου Ηρακλείου. 
 21. Έγκριση παράτασης της ενδιάμεσης υποβολής παραδοτέων της από 01-11-2022 σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Παρακολούθηση ΣΔΑΕΚ του Δήμου Ηρακλείου».  
 22. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής για την παράταση των παραδοτέων της φάσης Β’ της υπηρεσίας με τίτλο «Ψηφιακό αποθετήριο τουριστικού και πολιτισμικού περιεχομένου Δήμου Ηρακλείου». 
 23. Τροποποίηση – παράταση διάρκειας και συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών για την δημόσια σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών «Υποστήριξη στα στάδια μελέτης, υλοποίησης και αξιολόγησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και ενσωμάτωσης ηλεκτροκίνησης, στο κτίριο του γυμνασίου – λυκείου Αγ. Μύρωνα» στο πλαίσιο της πράξης με ακρωνύμιο «C-IZEBS» (ΟΠΣ MIS 5050682). 
 24. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα (αρ. πρωτ. 43.832/31-5-2023). 
 25. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και στοχοθεσία Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. (απόφαση 30/2023 Δ.Σ. Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.).
 26. Έγκριση (α) τροποποίησης της άδειας λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες  (ΚΔΑΠΑμεΑ) Δήμου Ηρακλείου, μόνο ως προς το ωράριο λειτουργίας της δομής, (β) τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΔΑΠΑμεΑ Δήμου Ηρακλείου μονο ως προς το ωράριο λειτουργίας της δομής και (γ) υποβολής αιτήματος προς τη Δ/νση Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για την τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠΑμεΑ Δήμου Ηρακλείου.
 27. Συμπλήρωση της με αριθμ. 130/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. 
 28. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 3ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου. 
 29. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου. 
 30. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 46ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου. 
 31. Έγκριση Επικοινωνιακού Σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου και του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δ.Η. για το οικονομικό έτος 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ