Tue. May 30th, 2023

Εξαφάνιση 57χρονης στην Κρήτη: Σταμάτησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της

ÍÁÕÁÃÉÏ ÓÊÁÖÏÕÓ ÏÐÏÕ ÅÐÅÂÁÉÍÁÍ ÁËËÏÄÁÐÏÉ ÍÏÔÉÏÄÕÔÉÊÁ ÔÙÍ ÐÁÎÙÍ

Åõñåßá åðé÷åßñçóç Ýñåõíáò êáé äéÜóùóçò óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ íïôéïäõôéêÜ Ðáîþí Åõñåßá åðé÷åßñçóç Ýñåõíáò êáé äéÜóùóçò áëëïäáðþí ðñáãìáôïðïéåßôáé áðü ôéò ðñùéíÝò þñåò óÞìåñá, áðü óôåëÝ÷ç ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò – ÅëëçíéêÞò ÁêôïöõëáêÞò, êáôÜ ôçí ïðïßá ùò ôþñá Ý÷ïõí ðåñéóõëëåãåß åßêïóé Ýíáò (21) áëëïäáðïß óþïé êáé Ý÷ïõí áíáóõñèåß äþäåêá (12) óïñïß. Åéäéêüôåñá, ôï Åíéáßï ÊÝíôñï Óõíôïíéóìïý ¸ñåõíáò êáé ÄéÜóùóçò Ë.Ó.-ÅË.ÁÊÔ. åíçìåñþèçêå ðñùéíÝò þñåò óÞìåñá, ãéá óêÜöïò óå äõó÷åñÞ èÝóç ìå áëëïäáðïýò åðéâáßíïíôåò, óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ 13 í.ì. íïôéïäõôéêÜ ôùí Ðáîþí. Õðü ôï óõíôïíéóìü ôïõ Åíéáßïõ ÊÝíôñïõ Óõíôïíéóìïý ¸ñåõíáò êáé ÄéÜóùóçò óôçí ðåñéï÷Þ, ðñïò åíôïðéóìü ôùí áíùôÝñù, Ýóðåõóáí Ýîé (06) ðåñéðïëéêÜ óêÜöç Ë.Ó.-ÅË.ÁÊÔ., ôùí Ëéìåíéêþí Áñ÷þí ÊÝñêõñáò, Çãïõìåíßôóáò, ÐñÝâåæáò, ËåõêÜäáò, Ðáîþí êáé Óõâüôùí, ôÝóóåñá (04) ðáñáðëÝïíôá ðëïßá, åíþ áðïãåéþèçêáí äýï (02) åëéêüðôåñá ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò êáé Ýíá (01) åëéêüðôåñï ôïõ Ðïëåìéêïý Íáõôéêïý. ÌÝ÷ñé óôéãìÞò Ý÷ïõí ðåñéóõëëåãåß åßêïóé Ýíáò (21) áëëïäáðïß (óþïé), åê ôùí ïðïßùí ôñåéò (03) ìåôáöÝñïíôáé ìå åëéêüðôåñï ôïõ Ðïëåìéêïý Íáõôéêïý óôï ÁÊÔÉÏ, ðñïò ðáñï÷Þ Üìåóçò éáôñéêÞò ðåñßèáëøçò, åíþ Ý÷ïõí áíáóõñèåß êáé äþäåêá (12) óïñïß, áãíþóôùí ëïéðþí óôïé÷åßùí. Ï Õðïõñãüò Íáõôéëßáò êáé ÍçóéùôéêÞò ÐïëéôéêÞò ê. ÃéÜííçò ÐëáêéùôÜêçò åíçìåñþèçêå Üìåóá ãéá ôï óõìâÜí êáé Ýäùóå åíôïëÞ íá äéáôåèåß êÜèå ðñüóöïñï ìÝóï óôçí ðåñéï÷Þ ãéá ôçí åðé÷åßñçóç.

Kritichannel >

Κρήτη: Σβήνουν οι ελπίδες να τη βρει ζωντανή η οικογένεια της

Οι επίσημες έρευνες για τον εντοπισμό της 57χρονης, τα ίχνη της οποίας έχουν εξαφανιστεί από το βράδυ της Κυριακής από το Καστρί Βιάννου, έχουν ολοκληρωθεί από το βράδυ της Τετάρτης (1/2).

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, η οικογένεια της πλέον ευελπιστεί ακόμα και τώρα να βρει την άτυχη γυναίκα ζωντανή, αλλά οι ελπίδες για κάτι τέτοιο ολοένα και σβήνουν.

Υπενθυμίζεται ότι η 57χρονη έφυγε από το σπίτι της αφήνοντας ένα σημείωμα στο οποίο μεταξύ άλλων έγραφε «Μην με αναζητήσετε!» ενώ παράλληλα υπονοούσε πως θα βάλει τέλος στη ζωή της.

Αστυνομία, πυροσβεστική και λιμενικό σώμα κάνανε μία τιτάνια προσπάθεια για τον εντοπισμό της. Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρήκαν από κάμερες ασφαλείας την διαδρομή που πραγματοποίησε η άτυχη γυναίκα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η 57χρονη έφυγε από το σπίτι παίρνοντας τα βατραχοπέδιλά της και κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα στο Καστρί. Εκεί φαίνεται πως πέφτει στη θάλασσα κι έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ